Põhimäärus

HAAPSALU LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS

Haapsalu, 22. detsember 2017 nr 6

Lääne Maakonna Keskraamatukogu põhimäärus

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse

seaduse § 35 lg 2 alusel.

 • 1. Üldsätted

(1) Lääne Maakonna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Haapsalu linna asutus, mis on

Haapsalu Linnavolikogu poolt nimetatud oma haldusterritooriumi keskraamatukoguks ning

Kultuuriministeeriumi poolt nimetatud maakonnaraamatukoguks.

(2) Raamatukogu ametlik nimetus on Lääne Maakonna Keskraamatukogu. Keskraamatukogu

ametlik nimi inglise keeles on Central Library of Lääne County.

(3) Raamatukogu asub Haapsalu linnas, tema postiaadress on Posti tn 3, 90502 Haapsalu linn,

Lääne maakond, Eesti Vabariik.

(4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO

rahvaraamatukogude manifestist, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

(5) Raamatukogul on oma logo kujutise ja nimega pitsat ning sümboolika.

(6) Raamatukogu struktuuri moodustavad teenindusosakond, lasteosakond, komplekteerimis- ja

töötlusosakond, administratsioon ja abipersonal.

(7) Raamatukogul on kolm eraldi paiknevat raamatukogu:

1) Asuküla raamatukogu, tema postiaadress on Mägari küla, 90438 Haapsalu linn, Lääne

maakond;

2) Ridala raamatukogu, tema postiaadress on Panga küla, 90407 Haapsalu linn, Lääne

maakond;

3) Uuemõisa raamatukogu, tema postiaadress on Ehitajate tee 3, Uuemõisa alevik, 90401

Haapsalu linn, Lääne maakond.

 • 2. Raamatukogu eesmärk

Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile,

teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja

enesetäiendamist.

 • 3. Raamatukogu ülesanded

(1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine,

bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise

võimaldamine.

(2) Raamatukogu ülesanded raamatukoguteeninduse koordineerimisel on:

1) kogude komplekteerimine ja töötlemine;

2) rahvaraamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude andmebaaside

loomine ja pidamine;

3) rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja tegevuse analüüsimine;

4) erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine;

5) teatmebibliograafilise töö korraldamine;

6) Läänemaad puudutavate teavikute kogumine, säilitamine ja tutvustamine, kodulookirjanduse

andmebaasi pidamine;

7) Keskraamatukogu kogude tutvustamiseks ja teabe vahendamiseks lugejakoolituse

korraldamine.

(3) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:

1) osutab lugejale tasuta raamatukogu põhiteenuseid ning vajadusel koduteenindust vastavalt

Rahvaraamatukogu seadusele ning teistele õigusaktidele;

2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jm),

mille eest võetava tasu suuruse kehtestab Haapsalu Linnavalitsus;

3) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja

kulul;

4) tagab teatme- ja teabeteeninduse;

5) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega

sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;

6) osaleb raamatukogu tegevusvaldkonda puudutavate Haapsalu linna arengukavade eelnõude

väljatöötamises;

7) teeb koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega;

8) tagab avalikule teabele juurdepääsu üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikus

internetipunktis, soovijate eelregistreerimise korraldamise ning isikute abistamise riigi ja kohaliku

omavalitsuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;

9) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded.

 • 4. Raamatukogu tegevuse korraldamine

(1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu direktor (edaspidi direktor).

(2) Direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu

kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

(3) Haapsalu Linnavalitsus kehtestab konkursi korra, mille alusel viiakse läbi avalik konkurss

direktori vaba ametikoha täitmiseks. Konkursi korraldab Haapsalu Linnavalitsus.

(4) Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib direktoriga kuni viieks aastaks töölepingu Haapsalu

linnapea. Direktoriga sõlmitud tähtajalise töölepingu muudab ja lõpetab Haapsalu linnapea.

(5) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab Haapsalu Linnavalitsus. Töötamine raamatukogus

toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

(6) Raamatukoguteenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate

töötajate ja muu personaliga.

 • 5. Direktor

(1) Direktor vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja

otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogule kasutada antud vara kasutamise, säilimise ning

korrashoiu eest.

(2) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning raamatukogu töö- ja

teeninduskorralduse, teeb koostööd raamatukogu nõukoguga ning Haapsalu Linnavalitsusega.

(3) Direktor:

1) esindab raamatukogu, annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju, sõlmib oma pädevuse

piires lepinguid;

2) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud, kohaldab distsiplinaarkaristusi ja

ergutusi ning kinnitab käskkirjaga ameti- ja tööjuhendid;

3) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töösisekorraeeskirja, tagab

töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;

4) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;

5) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust, esitab

Haapsalu Linnavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest;

6) tagab raamatukogu tegevuse ja üldise arengu, algatab või osaleb raamatukogu tegevust

reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõude ning arengukava koostamisel ja

esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele;

7) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;

8) esitab raamatukogu tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;

9) teeb Haapsalu Linnavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;

10) täidab ja lahendab muid talle pandud raamatukogu tegevusega seotud kohustusi ja ülesandeid.

 • 6. Raamatukogu nõukogu

(1) Raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu) on organ raamatukogu töö hindamiseks ja muude

raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks.

(2) Nõukogu nõustab direktorit ja teeb Haapsalu Linnavolikogule ja Haapsalu Linnavalitsusele

ettepanekuid raamatukogu teeninduse korraldamise kohta.

(3) Oma tegevuses juhindub nõukogu raamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

(4) Nõukogul on 5 liiget, kelle volitused kestavad 2 aastat.

(5) Nõukogu koosseisu kinnitab Haapsalu Linnavalitsus.

(6) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Nõukogul on õigus kaasata oma

töösse spetsialiste ja eksperte.

(7) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:

1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja – projektide

väljatöötamiseks;

2) raamatukogu poolt pakutavate teenuste ja kultuurivaradele juurdepääsu analüüsimine ja

ettepanekute tegemine arengukavadesse;

3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine, ettepanekute

tegemine raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks.

(8) Nõukogul on õigus:

1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;

2) nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta;

3) teha ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

(9) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

(10) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõukogu

koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 14 (neliteist) päeva enne

koosoleku toimumist. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest,

sealhulgas esimees või aseesimees.

(11) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks

koosoleku juhataja hääl.

(12) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu protokoll vormistatakse 10 (kümne) tööpäeva

jooksul pärast koosoleku toimumist ja saadetakse igale nõukogu liikmele.

Protokolli kantakse:

1) koosoleku toimumise koht ja aeg;

2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed, kutsutud isikud;

3) koosoleku juhataja ja protokollija;

4) koosoleku päevakord;

5) päevakorras olevate teemade arutelu, hääletamise tulemused ja otsustused;

6) protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

(13) Nõukogu protokolle säilitatakse raamatukogus vastavalt raamatukogu asjaajamist reguleerivale

korrale.

(14) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

 • 7. Raamatukogu vara

Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Haapsalu linnavara

valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale.

 • 8. Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

(1) Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised riigieelarvest ja Haapsalu linna eelarvest,

laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt, eraldised ja annetused ning tasud raamatukogu

põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

(2) Haapsalu linna eelarvest tagatakse:

1) raamatukogu töötajate töötasud, välja arvatud Rahvaraamatukogu seaduse § 10 lg 3 p 3

nimetatud töötajate puhul;

2) raamatukogu kogude regulaarne varustatus teavikutega lähtuvalt raamatukogu

teeninduspiirkonna elanike arvust;

3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

 • 9. Aruandlus

(1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded. Haapsalu

Linnavalitsus esitab Kultuuriministeeriumile aruande rahvaraamatukogule riigieelarvest eraldatud

summade kasutamise kohta hiljemalt iga aasta 20. jaanuariks.

(2) Maakonnas asuvad rahvaraamatukogud esitavad raamatukogule rahvaraamatukogu statistilise ja

sisulise töö aruande. Raamatukogu esitab Kultuuriministeeriumile maakonna rahvaraamatukogude

statistilise ja sisulise töö koondaruanded hiljemalt iga aasta 1. märtsiks.

 • 10. Kontroll ja järelevalve

(1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab Haapsalu Linnavalitsus põhimääruses ja teistes

õigusaktides ettenähtud korras.

(2) Järelevalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab Lääne maavanem.

 • 11. Kogud, teenindus, lugeja

(1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike

põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

(2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu

kasutamise eeskirjades, mille kehtestab Haapsalu Linnavolikogu.

 • 12. Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Haapsalu

Linnavolikogu.

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Haapsalu Linnavalitsus

Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

 • 13. Rakendussätted

Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 30.11.2007 otsus nr 164 „Lääne Maakonna

Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine“.

/allkirjastatud digitaalselt/

Jaanus Karilaid

Volikogu esimees