Lugeja meelespea

Teavikute kasutamise kord

 • Lugejal on õigus laenata korraga 4 teavikut tagastamistähtajaga 21 kalendripäeva ja lasteosakonnas 14 kalendripäeva.
 • Koju laenutatud teavikute tagastamistähtaega võib lugeja soovil pikendada, juhul kui sellele teavikule ei ole nõudlust. Tagastamistähtaega pikendatakse 2 korda.
 • Uudiskirjandusele ja suure nõudlusega teavikutele võib raamatukogu määrata lühema tagastamistähtaja. Lühema laenutustähtajaga teavikute tagastamistähtaega ei pikendata.
 • Lugejal on võimalus registreerida end suure nõudlusega teavikute laenamiseks järjekorda. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Kui lugeja teavikule kolme päeva jooksul järele ei tule, laenatakse see järjekorras järgmisele soovijale.
 • Raamatukogu kogudes olevaid sisult või hinnalt väga väärtuslikke teavikuid saab kasutada kohapeal.
 • Lugeja  võib soovi korral reserveerida talle vajalikud teavikud. Soovijale teatatakse teaviku saabumisest elektronposti või telefoni teel. Kui lugeja teavikule kolme päeva jooksul järele ei tule, laenatakse see järjekorras järgmisele soovijale.
 • Lugeja soovil tellitakse meie raamatukogus puuduv õppe- ja teaduskirjandus teistest raamatukogudest. Nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu tagastamistähtajast.
 • Haapsalu linna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ise raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

Lugeja vastutus

 • Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute ja tehnikavahendite eest. Nende rikkumisest või rikkumise avastamisest tuleb teavitada raamatukoguhoidjat.
 • Lugeja on kohustatud tagastama laenutatud teavikud tagastamistähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, nõuab raamatukogu viivitatud aja eest tasu (viivist) Haapsalu Linnavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel.
 • Õigeaegselt tagastamata teavikute eest võetakse viivist 0,04 € iga viivitatud päeva kohta. Viivist ei võeta põhikooli- ja algkooliõpilastelt ning eelkooliealistelt.
 • Kalendrikuu esimene raamatukogu lahtiolekupäev on viivisevaba. Sel päeval tagastatud teavikutele kehtinud viivise annuleerib raamatukoguhoidja.
 • Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja asendama kas sama teaviku uue eksemplariga, raamatuga võimalike asendusraamatute nimekirjast, mis on koostatud raamatukogutöötaja poolt või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Enne 1992.a. ilmunud raamatu hind on 5 €, juhul kui teavikust ei ole ilmunud uuemat väljaannet, mille hinda aluseks võtta.
 • Kui lugeja ei ole laenutatud teavikuid tagastanud tagastamistähtajaks, siis teavitab raamatukogu lugejat elektronposti või telefoni teel  ning saadab kolme kuu jooksul käsipostiga kolm  meeldetuletust.
 • Raamatukogu annab lugejale meeldetuletustes tähtaja raamatute tagastamiseks ja viivise tasumiseks.
 • Raamatukogu poolt kolme kuu jooksul lugejale saadetud meeldetuletustes esitatud nõuete täitmata jätmise korral teeb Haapsalu Linnavalitsus lugejale ettekirjutuse tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Haapsalu Linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitevmenetluse seadustikus sätestatud korras. Alla 18aastase lugeja puhul esitatakse ettekirjutus lapsevanemale või seaduslikule esindajale.