Keskraamatukogu

Lääne Maakonna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Haapsalu linna asutus, mis on Haapsalu Linnavolikogu poolt nimetatud oma haldusterritooriumi keskraamatukoguks. Raamatukogu asub Haapsalu linnas.

Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.

Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:

1) osutab lugejale tasuta raamatukogu põhiteenuseid ning vajadusel koduteenindust vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele ning teistele õigusaktidele;

2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jm.), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab Haapsalu Linnavalitsus;

3) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;

4) tagab teatme- ja teabeteeninduse;

5) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;

6) osaleb raamatukogu tegevusvaldkonda puudutavate Haapsalu linna arengukavade eelnõude väljatöötamises;

7) teeb koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega;

8) tagab avalikule teabele juurdepääsu üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikus internetipunktis, soovijate eelregistreerimise korraldamise ning isikute abistamise riigi ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;

9) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded.