Lugeja meelespea

Teavikute kasutamise kord

 • Lugejal on õigus laenata korraga 4 teavikut tagastamistähtajaga 21 kalendripäeva ja lasteosakonnas 14 kalendripäevaks.
 • Koju laenutatud raamatute tagastamistähtaega võib lugeja soovil pikendada, juhul kui sellele raamatule ei ole nõudlust. Tagastamistähtaega pikendatakse 2 korda.
 • Uudiskirjandusele ja suure nõudlusega teavikutele võib raamatukogu määrata lühema tagastamistähtaja. Lühema laenutustähtajaga teavikute tagastamistähtaega ei pikendata.
 • Lugejal on võimalus registreerida end suure nõudlusega teavikute laenamiseks järjekorda. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Kui lugeja raamatule kolme päeva jooksul järele ei tule, laenatakse see järjekorras järgmisele soovijale.
 • Raamatukogu laenutab teavikute ainueksemplare, erilise väärtusega raamatuid, perioodikaväljaandeid ning heli- ja videosalvestusi kasutamiseks raamatukogu lugemissaalides.
 • Lugeja soovil reserveeritakse talle vajalik õppe- ja teaduskirjandus. Soovijale teatatakse raamatu saabumisest elektronposti või telefoni teel. Kui lugeja raamatule kolme päeva jooksul järele ei tule, laenatakse see järjekorras järgmisele soovijale.
 • Lugeja soovil ja kulul tellitakse meie raamatukogus puuduv õppe- ja teaduskirjandus teistest raamatukogudest.

Vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse korraldusele nr 989, 19.12.2007 „Lääne Maakonna Keskraamatukogu tasuliste teenuste kinnitamine” alusel tellitakse lugeja soovil ja kulul Lääne Maakonna Keskraamatukogus puuduv õppe- ja teaduskirjandus teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi RVL) teenuse kaudu.

 • RVL-i teel teaviku tellinud lugeja tasub teaviku saamise ja tagastamise postikulud vastavalt Omniva hinnakirjadele;
 • RVL teavik tagastatakse eranditult turvaümbrikus ja tähitult;
 • Juhul, kui RVL-i teel tellitud teavikust saadetakse paljundatud koopiad, tasub lugeja koopiate hinna vastavalt RVL-raamatukogu poolt esitatud hinnakirjale.
 • Haapsalu linna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu (eakad, liikumispuudega inimesed jmt.) ei ole võimelised ise raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

Lugeja vastutus

 • Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.
 • Teaviku rikkumisest või rikutud teaviku avastamisest teavitada raamatukoguhoidjat.
 • Lugeja on kohustatud tagastama laenutatud teavikud tagastamistähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, nõuab raamatukogu viivitatud aja eest tasu (viivist) Haapsalu Linnavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel.

Vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse korraldusele nr 989, 19.12.2007 „Lääne Maakonna Keskraamatukogu tasuliste teenuste kinnitamine” alusel nõuab raamatukogu lugejalt, kes ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, viivitatud aja eest tasu (edaspidi viivis)

 • Õigeaegselt tagastamata teavikute eest võetakse viivist 0,04 € iga viivitatud päeva kohta;
 • Viivist võetakse täiskasvanutelt, üliõpilastelt, ametikoolide õplastelt ja gümnasistidelt;
 • Viivist ei võeta põhikooli- ja algkooliõpilastelt ning eelkooliealistelt.
 • Kalendrikuu esimene tööpäev on viivisevaba. Sel päeval tagastatud teavikutele kehtinud viivise annuleerib raamatukoguhoidja.
 • Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja asendama kas sama raamatu uue eksemplariga, raamatuga võimalike asendusraamatute nimekirjast, mis on koostatud raamatukogutöötajate poolt või tasuma selle hinna kuni kümnekordses Enne 1992.a. ilmunud raamatu hind on 3,19 €
 • Kui lugeja ei ole laenutatud teavikuid tagastanud tagastamistähtajaks, siis saadab raamatukogu lugejale kolme kuu jooksul kas posti, elektronposti või telefoni teel kolm meeldetuletust.
 • Raamatukogu annab lugejale meeldetuletustes tähtaja raamatute tagastamiseks ja viivise tasumiseks.
 • Raamatukogu poolt kolme kuu jooksul lugejale saadetud meeldetuletustes esitatud nõuete täitmata jätmise korral teeb Haapsalu Linnavalitsus lugejale ettekirjutuse tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Haapsalu Linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitevmenetluse seadustikus sätestatud korras. Alla 18aastase lugeja puhul esitatakse ettekirjutus vanematele või hooldajatele.
 • Haapsalu Linnavalitsus võib punktis 4.8 nimetatud pädevuse anda valla- või linna ametiasutusele või ametiasutuse hallatavale asutusele.

Vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse korraldusele nr 977, 19.12.2007 „Volituste andmine Lääne Maakonna Keskraamatukogule ettekirjutuste tegemiseks” alusel anda Lääne Maakonna Keskraamatukogule õigus teha ettekirjutusi lugejatele, kes jätavad täitmata Keskraamatukogu meeldetuletustes esitatud nõuded teavikute tagastamiseks ja viivise tasumiseks.